Μαζί με την προδημοσίευση της δράσης «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων», η οποία αφορά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας εκτός του Τουρισμού, ανακοινώθηκε και η αντίστοιχη για το συγκεκριμένο τομέα.

Purpose

Η δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας  στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 160.000.000€ και θα υλοποιηθεί με τη χρήση πόρων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027. Άμεσα αναμένεται η έκδοση της προκήρυξης και η έναρξη των αιτήσεων.

Beneficiaries

Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό πρέπει να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών. 

Συγκεκριμένα:

MAIN HOTEL ACCOMMODATIONS

 • Hotels
  • Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
  • Δυναμικότητα δώδεκα (12) κλινών και άνω
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979
 • Organized camping (camping)
  • Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

NON-MAIN HOTEL ACCOMMODATIONS

  • Self-catering accommodation – tourist furnished houses
   Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
   Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
  • Rent-furnished rooms – apartments
   • Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
   • Ελάχιστη δυναμικότητα δώδεκα (12) κλινών

Subsidy amount 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στη δράση μπορούν να έχουν ελάχιστο προϋπολογισμό 80.000€ και μέγιστο 400.000€.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην Αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
 • To meet the conditions for the application of Even. EU 1407/2013 (De Minimis) on which is based the Action.

Subsidised costs

Με την ένταξη στη δράση οι νέες επιχειρήσεις που θα συσταθούν θα μπορούν να επιδοτηθούν για τις παρακάτω επιλέξιμες δαπάνες:

 1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 3. Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 4. Λοιπός Εξοπλισμός
 5. Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 6. Expenditure Projection and Extroversion
 7. Τεχνικές Μελέτες
 8. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 9. Means Of Transport
 10. Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Οι επιλεγμένοι επιλέξιμοι κωδικοί αριθμοί δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Deadline and how to submit the required documents, the obligations of the beneficiaries as well as other conditions of implementation will be described in the Detailed Call of Action.