Η πολυαναμενόμενη δράση για την ενίσχυση ίδρυσης νέων μικρομεσαίων ξεκίνησε με τη δημοσίευση της προκήρυξης στις 18/12/2023. Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Le total des dépenses publiques, de l'action, les montants à 190.000.000€ et seront distribués dans les 41.800.000€ les régions en transition (Attique et Sud de la mer Egée) et 148.200.000€ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)

But

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού, και θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Les bénéficiaires

Στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιούχοι δύναται να είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης.

Sous la fondation: Les entreprises sera mis en place à partir de la date de délivrance de l'avis de l'action jusqu'au premier versement de la subvention et fonctionne exclusivement sur éligibles/s SMR, tout au long de la durée de la mise en œuvre du projet d'investissement et jusqu'à ce que le remboursement de l'investissement,

Les Start-ups: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Les exigences de base pour l'inclusion dans le programme pour une entreprise sont les suivantes:

EXIGENCES DE BASE

1Επιχειρήσεις εγκατεστημένες ή που προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
2.Le statut de Pme
3.Να διαθέτει η επιχείρηση (πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης) έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
4.Μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση.
5.Κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη.
6.Pour la mise en œuvre des activités de cette action, une déclaration du site/sites exclusivement dans une Région du Pays et dans les zones où il y a la même intensité.
7.Εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
8.Προσκόμιση Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
9.Présentation de l'utilisation des données (droits de propriété, d'usufruit, d'usage ou de location en vigueur) qui détiennent la propriété pour une période d'au moins 6 ans. La période de cinq ans calculée à partir de la date de l'avis de l'action. En particulier pour la construction d'un bâtiment, la location doit être d'au moins 12 ans à compter de la date de l'avis de l'action.
10.La preuve de l'assurance de la Participation du secteur Privé dans le projet proposé à un taux de 60% au moins de cette.
11.Λειτουργία ή πρόθεση λειτουργίας αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.),Ομόρρυθμη Εταιρία. Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Δικηγορική Εταιρία, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Συμβολαιογραφική Εταιρεία, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Les coûts admissibles

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, δαπάνες σε εξοπλισμό και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

Les coûts admissibles sont les coûts d'investissement supplémentaires nécessaires pour atteindre le plus haut niveau de l'efficacité énergétique. Les coûts non directement liés à l'atteinte d'un niveau plus élevé de l'efficacité énergétique ne sont pas admissibles. Le total des dépenses ne devrait pas être lié à l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les bâtiments.

La date d'éligibilité doit être la date de présentation de la demande en ligne, en plus du coût de la prestation de services qui sont admissibles à compter de la date de publication de l'invitation.

Les coûts des équipements incluent:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
UN/UNE
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
LIMITES DE DÉPENSES
03. Les coûts pour les Terrains, les Bâtiments, les Installations et Environs
1. Les bâtiments, les Installations et ses Environs
03. Les coûts pour les Terrains, les Bâtiments, les Installations et Environs
03.13. Les bâtiments, les installations et ses environs
jusqu'à 80% de la bonification pour le Budget
02. Les Coûts De L'Équipement, Des Transports Et Institutions De L'
2. Machines – Équipement
02. Les Coûts De L'Équipement, Des Transports Et Institutions De L'
02.20. Prolifique et équipements Mécaniques 02.05. Matériel pour la protection de l'Environnement et d'Économie d'Énergie 02.22. Matériel économie circulaire 02.19 Numérique de l'Équipement de bureau 02.06 de l'Équipement de l'entreprise
02.19 Numérique de l'Équipement de bureau, jusqu'à 10 000€ 02. 06 fonctionnement de l'Équipement jusqu'à 10.000€
3. Les Moyens De Transport
02. Les Coûts De L'Équipement, Des Transports Et Institutions De L'
02.09. Les moyens de transport Obligatoire des véhicules électriques
jusqu'à 50 000€
06. Les Dépenses De Logiciels
4 .Logiciel
06. Les Dépenses De Logiciels
06.07.Droits d'utilisation du logiciel (licences des logiciels 06.05. La Construction de site, e-boutique, l'application mobile comme faisant partie de l'actif immobilisé
jusqu'à 10.000€
04. Les coûts pour la Fourniture de Services
5. Les Services de l'approvisionnement, de l'utilisation du logiciel dans le cadre du "as a service"
04. Les coûts pour la Fourniture de Services
04.17. Installation, configuration de Logiciels/Applications - Formation des utilisateurs 04.18 des Services de l'approvisionnement, de l'utilisation du Logiciel en vertu d'un Logiciel en tant que Service", le "cloud computing" ou d'autres comme ça
de 5 000€,
6. La Certification des Systèmes d'Assurance de la Qualité et de Gestion de l'Environnement
04. Les coûts pour la Fourniture de Services
04.23 la Certification des systèmes d'assurance de la qualité et de gestion de l'environnement
jusqu'à 3 000€
7. Études - Services De Consultation
04. Les coûts pour la Fourniture de Services
04.29 Études Techniques nécessairement des coûts liés à l'investissement projet 04.03 Frais de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour le fonctionnement 04.08 les Coûts de la soumission de la demande de financement 04.11 soutien Consultatif pour le suivi de la mise en œuvre du projet d'investissement 04.04 les Coûts des services de conseil et de services de soutien dans le domaine de l'innovation 04.10 Études / études de marché
Ensemble de 04.29, 04.03, 04.08, 04.11, 04.04 et 04.10 jusqu'à 30.000€ 04.03 jusqu'à 3 000€ Somme des 04.08 et 04.11 jusqu'à 10.000€
07. Projection Des Dépenses, De La Promotion Et De Réseautage
8. Projection Des Dépenses - L'Internationalisation L'Internationalisation
07. Projection Des Dépenses, De La Promotion Et De Réseautage
07.03. Projection des dépenses sur les médias électroniques, social / réseaux professionnels 07.04 les Coûts de la participation des PME aux foires commerciales, 07.06 de la Publicité sous forme imprimée ou électronique 07.13 de Conception et de production de matériel imprimé 07.14 Conception du logo et de l'identité de l'entreprise
Somme de la 07.03, 07.04, 07.06 et 07.13 jusqu'à 10.000€ 07.14 jusqu'à 20 000€
09. Les coûts indirects
9. Les coûts indirects
09. Les coûts indirects
09.01. Les coûts indirects
7% des coûts directs éligibles du projet d'investissement

Le Budget, la durée et le taux de subvention

Le bénéficiaire de la subvention au budget de chaque projet varie de 30.000€ jusqu'à 400.000€. Dans le cas du projet d'investissement présenté disposera d'un budget de moins de 30.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:α) 10% si l'investissement est réalisé dans une région éloignée ou l'incendie frappé ou πλημμυροπαθή zone ou les petites îles (selon les avis) et / ou (b) en plus de 5% avec l'instruction dans la présentation de la demande pour objectif de financement de l'emploi d'au moins 1 ΕΜΕla première année après l'achèvement de l'investissement.

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει από τις 18/12/2023 με τη δημοσίευση της προκήρυξης με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 29/02/2024

Contactez-nous

Stavros Nikas

Économiste-ΙΩΝΙΚΗ Holdings

s.nikas@ioniki.net

+30 2541 20 00 41