Η πολυαναμενόμενη δράση για την ενίσχυση ίδρυσης νέων μικρομεσαίων ξεκίνησε με τη δημοσίευση της προκήρυξης στις 18/12/2023. Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

总的公共支出的行动数额 190.000.000€ 并应将分布在 41.800.000€ 区域在过渡(阿提卡及南爱琴)和 148.200.000€ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)

目的

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού, και θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

受益人

Στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιούχοι δύναται να είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης.

下基础: 企业将从发放日期的通知的行动的第一支付的补助金和将经营完全有资格/s SMR,在整个期间的执行情况的投资项目,并且直到偿还的投资,

启动: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

基本的要求纳入计划对业务如下:

基本的要求

1Επιχειρήσεις εγκατεστημένες ή που προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
2.中小企业状态
3.Να διαθέτει η επιχείρηση (πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης) έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
4.Μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση.
5.Κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη.
6.执行的活动,这一行动,声明的网站/网站,专门在一个区域的国家和地方有相同的强度。
7.Εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
8.Προσκόμιση Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
9.演示数据使用权(所有权、使用权、使用/租赁力)持有的财产,为期至少为6岁。 该期间的五年计算的日期的通知的行动。 特别是对于建造一座大楼,则租约必须至少12年的日期的通知的行动。
10.证据的保证的私人参与拟议的项目的速率至少为60%。
11.Λειτουργία ή πρόθεση λειτουργίας αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.),Ομόρρυθμη Εταιρία. Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Δικηγορική Εταιρία, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Συμβολαιογραφική Εταιρεία, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

符合条件的费用

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, δαπάνες σε εξοπλισμό και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

符合条件的成本应的额外投资费用必要的,以实现的最高水平的能源效率。 费用没有直接联系,以实现更高水平的能源效率是不符合资格。 支出总额不应有关提高能源效率的建筑物。

作为该日期的资格应提交日期的网上应用程序以外的费用提供的服务都有资格从出版日期的邀请。

费用的设备包括:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
A/A
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
限制支出
03. 费用土地、建筑物、设施与周围的环境
1. 建筑物、设施和周边地区
03. 费用土地、建筑物、设施与周围的环境
03.13. 建筑物、设施和周边地区
高达80%的补贴预算
02. 费用的设备、运输和机构
2. 机械设备
02. 费用的设备、运输和机构
02.20. 多产和机械设备02.05. 设备,用于环境保护和能源节约02.22. 设备的循环经济02.19数字的办公设备02.06设备公司
02.19数字的办公设备达到10,000欧元02. 06设备运至10.000欧元
3. 运输装置
02. 费用的设备、运输和机构
02.09. 运输手段的强制性电动汽车
高达50,000欧元
06. 软件支出
4.软件
06. 软件支出
06.07.软件使用权(许可证)的软件程序06.05. 施工现场、电子商、移动应用程序的一部分作为固定资产
至10.000欧元
04. 成本提供服务
5. 服务采购的/使用的软件之下"作为服务"
04. 成本提供服务
04.17. 安装、配置的软件/应用程序的用户培训04.18服务采购的/使用的软件在软件作为一个服务"、"计算云"或其他像这样
到5 000欧元
6. 认证系统的质量保证和环境管理
04. 成本提供服务
04.23认证的系统的质量保证和环境管理
高达3,000欧元
7. 研究咨询服务
04. 成本提供服务
04.29技术的研究一定的相关成本的投资项目04.03费用的顾问和同等的服务,专门用于操作04.08费用提交申请资金04.11咨询支助的执行情况的监测的投资项目04.04费用的咨询和支助服务领域的创新04.10的研究/市场研究
组04.29,04.03,04.08,04.11,04.04和04.10高达30.000欧元04.03高达3,000欧元的总和04.08和04.11至10.000欧元
07. 支出突,推广及联网
8. 支出投影-国际化-国际化
07. 支出突,推广及联网
07.03. 支出投射在电子媒体、社会/专业网络07.04成本的中小企业参与贸易展览会,07.06广告,在印刷或电子形式07.13设计和制作印刷材料07.14标志的设计和企业身份
总的07.03,07.04,07.06和07.13至10.000欧元07.14高达20,000欧元
09. 间接费用
9. 间接费用
09. 间接费用
09.01. 间接费用
7%的符合条件的直接费用的投资项目

预算、时间和补贴率

被授权者预算的每个项目的范围从 30.000€ 起来 400.000€. 在这种情况下所提出的投资项目将有一个预算小于 30.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:α) 10% 如果投资发生在一个遥远或火灾或πλημμυροπαθή区域或小岛屿(按照通知)和/或(b)除了 5% 声明在提交申请的筹资目标的就业至少 1 ΕΜΕ第一年后完成的投资。

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει από τις 18/12/2023 με τη δημοσίευση της προκήρυξης με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 29/02/2024

联系我们

斯塔夫罗尼新兴的罗德

经济学家-ΙΩΝΙΚΗ Holdings

s.nikas@ioniki.net

+30 2541 20 00 41