Μελέτη Διαχείρισης Αποβλήτων

Η μελέτη διαχείρισης αποβλήτων είναι η μελέτη που αφορά το σχεδιασμό για τη διαχείριση αποβλήτων, τη συλλογή και μεταφορά, τη μεταφόρτωση, την επεξεργασία, την αξιοποίηση έως την αποτέφρωση και την τελική ασφαλή διάθεση.

服务

Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού

Η μελέτη βιολογικού καθαρισμού είναι η μελέτη η οποία προδιαγράφει τις φάσεις για τη διεργασία, συλλογή, επεξεργασία λυμάτων είτε με φυσικό τρόπο, είτε με τη βοήθεια χημικών προσθέτων.

服务

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι η μελέτη στην οποία γίνεται η εκτίμηση και ο υπολογισμός μέτρων για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη λειτουργία και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον.

 

服务

Μελέτη Διάθεσης Λυμάτων

Η μελέτη διάθεσης λυμάτων προδιαγράφει τη μεταφορά και τη διάθεση των λυμάτων μετά την επεξεργασία τους, από τις μονάδες εγκατάστασης στους τόπους αποθήκευσης.