Η πολυαναμενόμενη δράση για την ενίσχυση ίδρυσης νέων μικρομεσαίων ξεκίνησε με τη δημοσίευση της προκήρυξης στις 18/12/2023. Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Il totale della spesa pubblica dell'azione ammonta a 190.000.000€ e sarà distribuito in 41.800.000€ regioni in transizione (Attica e il Sud del mar Egeo) e 148.200.000€ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)

Scopo

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού, και θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Beneficiari

Στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιούχοι δύναται να είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης.

Sotto di fondazione: Le imprese dovranno essere impostati dalla data di emissione dell'avviso di azione fino alla prima erogazione della sovvenzione e operano esclusivamente sul ammissibili/s SMR, per tutta la durata di attuazione del progetto di investimento e fino a quando il rimborso dell'investimento,

Start-up: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

I requisiti di base per l'inclusione nel programma per un business sono i seguenti:

REQUISITI DI BASE

1Επιχειρήσεις εγκατεστημένες ή που προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
2.Lo status di Pmi
3.Να διαθέτει η επιχείρηση (πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης) έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
4.Μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση.
5.Κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη.
6.Per l'attuazione delle attività di questa azione, istruzione sito/siti esclusivamente in una Regione del Paese e nelle aree dove c'è la stessa intensità.
7.Εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
8.Προσκόμιση Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
9.La presentazione dei dati-utilizzo di diritti di proprietà, usufrutto, uso e di locazione in vigore) che detengono la proprietà per un periodo di almeno 6 anni. Il periodo di cinque anni a decorrere dalla data di notifica dell'azione. In particolare per la costruzione di un edificio, il contratto di locazione deve essere di almeno 12 anni dalla data di notifica dell'azione.
10.La prova di assicurazione di Partecipazione Privata nella proposta di progetto, ad un tasso di almeno il 60% di questo.
11.Λειτουργία ή πρόθεση λειτουργίας αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.),Ομόρρυθμη Εταιρία. Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Δικηγορική Εταιρία, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Συμβολαιογραφική Εταιρεία, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Costi ammissibili

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, δαπάνες σε εξοπλισμό και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere il più alto livello di efficienza energetica. I costi non direttamente legati al raggiungimento di un più elevato livello di efficienza energetica non sono ammissibili. La spesa totale non deve essere collegata a una migliore efficienza energetica negli edifici.

La data di ammissibilità deve essere la data di presentazione online della domanda di oltre il costo di una prestazione di servizi che sono ammissibili a partire dalla data di pubblicazione dell'invito.

I costi delle attrezzature sono:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
UN/UNA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
LIMITI DI SPESA
03. I costi per i Terreni, Edifici, Strutture e Dintorni
1. Edifici, delle Strutture e dell'Area Circostante
03. I costi per i Terreni, Edifici, Strutture e Dintorni
03.13. Edifici, delle strutture e dell'area circostante
fino al 80% di Sovvenzionata di Bilancio
02. I Costi Delle Attrezzature, Trasporto E Istituzioni
2. Macchine – Attrezzature
02. I Costi Delle Attrezzature, Trasporto E Istituzioni
02.20. Prolifico ed apparecchi Meccanici, 02.05. Attrezzature per la tutela Ambientale e il Risparmio Energetico 02.22. Attrezzature economia circolare 02.19 Digitale Attrezzature per ufficio 02.06 Equipment company
02.19 Digitale Attrezzature per l'ufficio fino a 10.000€ 02. 06 del funzionamento delle Apparecchiature fino a 10.000€
3. Mezzi Di Trasporto
02. I Costi Delle Attrezzature, Trasporto E Istituzioni
02.09. Mezzi di trasporto Obbligatorio veicoli elettrici
fino a 50.000€
06. Spese Di Software
4 .Software
06. Spese Di Software
06.07.Diritti di utilizzo del Software (licenze) programmi software 06.05. Costruzione sito web, e-shop, applicazione mobile come parte delle immobilizzazioni
fino a 10.000€
04. I costi per la Fornitura di Servizi
5. Servizi di approvvigionamento e di utilizzare il software come servizio"
04. I costi per la Fornitura di Servizi
04.17. L'installazione, la configurazione di Software/Applicazioni di Formazione per l'utente 04.18 Servizi di approvvigionamento e di utilizzare il Software in modalità Software as a Service", "cloud computing" o altri piace questo
a 5.000€
6. Certificazione di Sistemi di Assicurazione della Qualità e di Gestione Ambientale
04. I costi per la Fornitura di Servizi
04.23 Certificazione di sistemi di assicurazione della qualità e di gestione ambientale
fino a euro 3.000,
7. Studi - Servizi Di Consulenza
04. I costi per la Fornitura di Servizi
04.29 Studi Tecnici necessariamente correlate costi del progetto di investimento 04.03 Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l'operazione 04.08 Costi di presentazione della domanda di finanziamento 04.11 supporto di Consulenza per il monitoraggio dell'attuazione del progetto di investimento 04.04 Costi dei servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'innovazione 04.10 Studi / ricerche di mercato
Set di 04.29, 04.03, 04.08, 04.11, 04.04 e 04.10 fino a 30.000€ 04.03 fino a euro 3.000, Somma dei 04.08 e 04.11 fino a 10.000€
07. Spese Di Proiezione, Di Promozione E Networking
8. Spese Di Proiezione - Internazionalizzazione - Internazionalizzazione
07. Spese Di Proiezione, Di Promozione E Networking
07.03. Spese di proiezione su supporti elettronici, sociale e professionale rete 07.04 Costi per la partecipazione di PMI a fiere, 07.06 Pubblicità in stampa o in formato elettronico 07.13 Progettazione e produzione di materiale stampato 07.14 logo Design e corporate identity
Somma dei 07.03, 07.04, 07.06 e 07.13 fino a 10.000€ 07.14 fino a 20.000€
09. I costi indiretti
9. I costi indiretti
09. I costi indiretti
09.01. I costi indiretti
Il 7% dei costi diretti ammissibili del progetto di investimento

Budget, durata e tassi di finanziamento

L'assegnatario del budget di ogni progetto va da 30.000€ fino a 400.000€. Nel caso del presente progetto di investimento avrà un budget di meno di 30.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:α) 10% se l'investimento in un telecomando o il fuoco colpite o πλημμυροπαθή zona o piccole isole (in conformità con l'avviso) e / o (b) in aggiunta a 5% con la dichiarazione di presentazione delle domande per il finanziamento di destinazione di occupazione di almeno 1 ΕΜΕil primo anno dopo il completamento dell'investimento.

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει από τις 18/12/2023 με τη δημοσίευση της προκήρυξης με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 29/02/2024

Contattaci

Stavros Nikas

Economista-ΙΩΝΙΚΗ Holdings

s.nikas@ioniki.net

+30 2541 20 00 41