+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 info@ioniki.net

Our Service

H ΙΩΝΙΚΗ Engineering έχει αναλάβει τόσο την επίβλεψη όσο και την κατασκευή πληθώρας κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια διαχείρισης έργων. Η υπηρεσίες που παρέχονται περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και το συντονισμό των κατασκευών βιομηχανικών κτιρίων και επαγγελματικών χώρων, καθώς και τη διαχείριση φυσικών και ανθρώπινων πόρων που συμμετέχουν στο έργο. Αναλυτικότερα, οι ενέργειες που διεκπεραιώνονται για την κατασκευή έργων αφορούν:

 • στην ερμηνεία των αρχιτεκτονικών σχεδίων και σχεδίων προδιαγραφών,
 • στο συντονισμό του εργατικού δυναμικού και των συνεργείων καθώς και στην έγκαιρη παράδοση των υλικών, εγκαταστάσεων και εξοπλισμών,
 • στις διαβουλεύσεις με αρχιτέκτονες, μηχανικούς και επαγγελματίες καθώς και με εμπόρους και τεχνικούς γενικά,
 • στις διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες κτιρίων, τους εργολάβους και υπεργολάβους που συμμετέχουν στη διαδικασία κατασκευής ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη παράδοση του έργου εντός προϋπολογισμού,
 • στην προετοιμασία προσφορών και συμβάσεων,
 • στην τήρηση και εφαρμογή συντονισμένων προγραμμάτων εργασίας αναλόγως την περιοχή,
 • στη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας για την κατασκευή και την απόδοση σε σχέση με την ποιότητα, το κόστος και την ασφάλεια,
 • στο συντονισμό για την προσκόμιση των απαραίτητων σχεδίων στις τοπικές αρχές,
 • στην κατασκευή σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση ή την υπεργολαβία,
 • στην επίβλεψη της προόδου των υπεργολάβων και
 • στη διευθέτηση των ελέγχων από τις τοπικές αρχές.