+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

LEADER 2014-2020  Χαλκιδικής
Απρίλιος 23 2019

LEADER 2014-2020 Χαλκιδικής

LEADER 2014-2020 Κεντρικού και Χαλκιδικής

Σκοπός

Βασικός στόχος του Υπομέτρου 19.2 του LEADER 2014-2020, είναι ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, οι οποίες έχουν επιχειρηματικό χαρακτήρα και συμβάλουν στην ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της τοπικής οικονομίας. Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής (πλην της χερσονήσου του Άθωνα),

Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €4,53 εκ

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι για όλες τις Υποδράσεις είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των υποδράσεων του Υπομέτρου 19.2

Κωδικός Υποδράσης

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

19.2.2.1

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

19.2.2.2

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.2.3

Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής

στρατηγικής

19.2.2.4

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας,

χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η

μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής

στρατηγικής

19.2.2.5

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την

εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί

σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

19.2.3.1

Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή

ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.3

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.4

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.5

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.7.3

Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τον αγροτουρισμό

19.2.7.7.

Οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία, την ανάπτυξη και την προώθηση βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για άυλες πράξεις.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis (ΚΑΝ 1407/13), η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

Η ένταση ενίσχυσης ανά Υποδράση , είναι:

Υποδράση

Ένταση Ενίσχυσης

19.2.1.1

100%

19.2.2.

50%

19.2.2.3, 19.2.2.4.,19.2.2.5

65%

19.2.3.1

50%

19.2.3.3, 19.2.3.4 19.2.3.5

1.Για τις Μη εισηγμένες ΜΜΕ, που λειτουργούν

έως 5 έτη χωρίς διανομή κερδών 65%

2. Για όλες τις υπόλοιπες 55%

19.2.7.3 ,19.2.7.7

65%

Επιλέξιμες δαπάνες

 Με την παρούσα πρόσκληση και όσον αφορά στο σύνολο των υποδράσεων του τοπικού προγράμματος δεν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή.

         -Αγορά κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου -Αγορά εξοπλισμού

         -Αγορά Μεταφορικών μέσων

         -Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα

          -Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων

          -Αμοιβές μηχανικών και συμβούλων

          -Δαπάνες απόκτησης λογισμικού και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

          -Δαπάνες προβολής

          -Αμοιβές προσωπικού

Προθεσμία και διάρκεια έργου

Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) ορίζεται η 07/03/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/5/2019.

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να ολοκληρώσουν το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης, εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματός της, όπως δηλώνεται στην αίτηση στήριξης, και εντός, το πολύ, τριών (3) ετών από την στιγμή της ένταξης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30-06-2023.