+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Απρίλιος 13 2019

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σκοπός
Στόχος της δράσης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

 Συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης €12 εκ.

Δικαιούχοι
 Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
-    έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2016).
-    διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης (ήτοι 22/02/2019)
-    να απασχολούν τουλάχιστον 2 εργαζομένους (2 ΕΜΕ) κατά το τελευταίο έτος.

Επιλέξιμες δαπάνες

Κατηγορία δαπάνης Όρια Δαπάνης
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Μηχανήματα - Εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
• επαγγελματικής χρήσης
 • μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων
Έως 15.000 ευρώ
(συνολική επιλέξιμη δαπάνη)
οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα , αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού ΔΕΝ είναι
επιλέξιμες.
ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Λογισμικό
στοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
E-shop Έως 4.000 ευρώ
Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών Έως 10.000 ευρώ/πιστοποιητικό
Υπηρεσίες Συμβούλων
Συμμετοχή σε εκθέσεις
Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού Έως 3.000 ευρώ/έκθεση
Συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού Έως 6.000 ευρώ/έκθεση

Προϋπολογισμός & ποσοστό χρηματοδότησης

 Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000€ έως 100.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Προθεσμία και διάρκεια έργου
Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο ΠΣΚΕ ορίζεται η 12/3/2019, με καταληκτική ημερομηνία στις 05/08/2019.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης ένταξης.

Τι προσφέρουμε σε εσάς

Στη ΙΩΝΙΚΗ αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες του φακέλου ένταξης σε επενδυτικά προγράμματα. Έχουμε καταθέσει 120 προτάσεις με 80% επιτυχία και τον συνολικό προϋπολογισμό των επιδοτήσεων να ανέρχεται στα €70.000.000.

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 2541 20 00 20 ή στείλτε μας e-mail στο [email protected]ioniki.net.