+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Μέρος Πρώτο: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Ιανουάριος 11 2017

Μέρος Πρώτο: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

O Νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποσκοπεί στην προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς όρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας διαμορφώνοντας καθεστώτα ενίσχυσης των επενδύσεων, τα οποία συμβάλλουν στη αύξηση της απασχόλησης, στη βελτίωση της συνεργασίας και την αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, στην τεχνολογική αναβάθμιση, στη διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, στη μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, στην προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει στην εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Τα σημαντικότερα σημεία του Ν. 4399/2016 έχουν ως εξής:

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

  • Είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
  • Έχουν την μορφή Ατομικής επιχείρησης, Εμπορικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ή Συνεταιρισμού.
  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.), οι Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
  • Οι υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
  • Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας, εφόσον είναι καταχωρημένες στο ΓΕΜΗ.
  • Οι Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6).
  • Εάν το επενδυτικό σχέδιο είναι άνω των 500.000,00€, η επιχείρηση πρέπει να έχει τη μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού (όχι ατομικής επιχείρησης), ή να την αποκτήσει πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
  • Δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του επενδυτικού νόμου.

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια στους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

 Κ.Α.Δ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 01  Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (με σχετική υπουργική απόφαση εξειδικεύονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου κλάδου)
 02  Δασοκομία και υλοτομία (με σχετική υπουργική απόφαση εξειδικεύονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου κλάδου)
 03  Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (με σχετική υπουργική απόφαση εξειδικεύονται τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου κλάδου)
 10 έως 32  Μεταποίηση (εξαιρούνται ο τομέας του χάλυβα, των συνθετικών ινών και του άνθρακα)
 33  Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
 35  Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
 37 έως 39  Επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
 42  Από τον ΚΑΔ αυτό εντάσσεται μόνο η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές. Επίσης, εντάσσονται έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.
 49 έως 51  Μεταφορά
 52  Αποθήκευση
 - 52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)
 - 52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων
 - 52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics)
 55  - Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών αστέρων.
 - Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης  της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας.
 - Επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων.
 - Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων.
 - Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο αστέρων.
 - Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στο Ν. 4276/2014 (Α 155), εκτός του μέρους αυτών που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια ως επενδύσεις μείζονος μεγέθους.
 - Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής [συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού όπως μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια].
 - Εγκαταστάσεις αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται επενδυτικό σχέδιο από επιχειρηματικές συστάδες (cluster).
 - Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμός, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, αγροτικός συνεταιρισμός, ομάδα παραγωγών, αγροτική εταιρική σύμπραξη.
 58  Εκδοτικές δραστηριότητες
 59  Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
 61  Τηλεπικοινωνίες
 62  Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβούλων και συναφείς δραστηριότητες
 63  Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
 74  Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
 91  - 91.01.11 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
 - 91.02 Δραστηριότητες μουσείων

Διαβάστε επίσης Μέρος Δεύτερο: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016