+30 2541 20 00 20  Δευ - Παρ: 8:30 - 16:30 [email protected]

hideimage

Μέρος Δεύτερο: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016
Ιανουάριος 11 2017

Μέρος Δεύτερο: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Είδη ενισχύσεων

α) Φορολογική απαλλαγή (απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)
β) Επιχορήγηση (δωρεάν παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών)
γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (κάλυψη μέρους των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και δεν υπερβαίνει τα 7 έτη)
δ) Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης (κάλυψη του κόστους νέων θέσεων εργασίας)
ε) Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος
στ) Χρηματοδοτικά εργαλεία (κεφαλαιουχική συμμετοχή, δάνεια)

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

α) Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 • Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων από 45% έως 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.
 • Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός), εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών).
 • Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

β) Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 • Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ) Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και για διάστημα 2 ετών
Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Εκκίνησης για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
 • Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ.
 • Καινοτομίας για ΜΜΕ.
 • Διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας ΜΜΕ.
 • Συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας.
 • Μέτρων ενεργειακής απόδοσης.
 • Συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 • Αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ΑΠΕ καθώς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα.
 • Εγκατάστασης αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.

Καθεστώτα ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου

1. Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
Στόχος είναι η ταχεία ένταξη επιχειρήσεων κάθε τύπου, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων για μηχανολογικό εξοπλισμό.
Στο πλαίσιο αυτού του καθεστώτος ενισχύονται δαπάνες μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται μέσα στη μονάδα.
2. Γενική Επιχειρηματικότητα
Στόχος είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων κάθε τύπου, για το πλήρες εύρος των επιλέξιμων δαπανών που προβλέπει ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ).
Αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου.
3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
Στόχος είναι η ιδιαίτερη ενίσχυση νέων ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω αυξημένων παροχών.
Αφορά επιχειρήσεις υπό  ίδρυση ή νεοσύστατες οι οποίες συστάθηκαν εντός της τελευταίας επταετίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
4. Επενδύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
Στόχος είναι η καθιέρωση ή ενίσχυση του καινοτομικού χαρακτήρα προϊόντων ή διαδικασιών με τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων
5. Συνέργειες και Δικτυώσεις: Επιχειρηματικές συστάδες (Clusters)
Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα σχήματα, μέσω καθορισμένων συνεργατικών έργων που αφορούν την παραγωγή, την παραγωγικότητα και το μάρκετινγκ.
6. Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Ταμεία Συμμετοχών
Στόχος είναι η σύσταση και η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου σε Ταμεία Συμμετοχών, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή μόχλευση των πόρων με πόρους του ιδιωτικού τομέα.
7. Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια
Στόχος είναι η αύξηση - αλλά και η προστασία - της απασχόλησης, και η περιφερειακή σύγκλιση μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής και της ενίσχυσης των τοπικών διασυνδέσεων.
8. Επενδύσεις μείζονος σημασίας
Στόχος είναι η δημιουργία ενός επενδυτικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνει την υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων.

Οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 • σε εξωστρεφείς, που παρουσιάζουν αύξηση 10% των εξαγωγών κατά μέσο όρο, σε σχέση με τον κύκλο εργασιών την τελευταία 3ετία,
 • σε καινοτόμες, που παρουσιάζουν δαπάνες έρευνας μεγαλύτερες του 10% των λειτουργικών δαπανών (για διάστημα ενός έτους κατά την τελευταία 3ετία)
 • σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης,
  σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους μεγαλύτερη του 10%, την τελευταία 3ετία
 • σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α`216), καθώς και σε Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/2011,
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Αγροδιατροφής,
 • σε επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, οριζόμενη από την ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους,
 • σε επιχειρήσεις προκειμένου να ιδρύσουν μονάδες σε Β.Ε.Π.Ε., Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα,
 • σε αυτές, οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές με πληθυσμό<3.100 κατοίκων, κ.τ.λ.). Ως παραμεθόριες νοούνται οι περιοχές σε απόσταση 30 χλμ. Από τα σύνορα, καθώς και τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η Σαμοθράκη και ο Ν. Δωδεκανήσων,
 • επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές και ιδίως: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος, Σύμη, Χίος.

Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης

Στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με τις επιφυλάξεις του νόμου.
Στον κλάδο του τουρισμού, υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης.
 • Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηριζόμενων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων.
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α’ 155) εκτός του μέρους αυτού που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις. Με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου.
 • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια) όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α’ 155).
 • Εγκαταστάσεις Αγροτουρισμού και Οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται από επιχειρηματικές συστάδες (clusters).
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο νόμος.

Επενδυτικά σχέδια σχετικά με τον κλάδο της ενέργειας:

 • Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (μέχρι 15 MW)
 • Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη διασυνδεδεμένα Νησιά (μέχρι 5 MW)
 • Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 • Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων καθώς και παραγωγή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, υπό όρους.

Άλλα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης είναι:

 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Γεωργία

Περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να αφορούν:

 • τη δημιουργία νέας μονάδας
 • την επέκταση υπάρχουσας μονάδας
 • τη διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας προς νέα πρόσθετα προϊόντα
 • τη θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας.
 • την απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει.

Ποσοστά και ύψη ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια στην οποία ανήκει και κυμαίνεται από 10% έως 55%.
Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις που λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των ενισχυόμενων δαπανών.
Το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων στις ενισχύσεις του νόμου ορίζεται, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, ως εξής:

 • Για Μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00).
 • Για Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και cluster, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00).
 • Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατών πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00).
 • Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατών χιλιάδων ευρώ (100.000,00).
 • Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕπ), στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00).

Υποβολή επενδυτικών σχεδίων

Κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στον Επενδυτικό Νόμο δεν απαιτείται να συνυποβληθεί κανένα «ειδικό» δικαιολογητικό, όπως π.χ. οικοδομική άδεια, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.τ.λ. 

Διαβάστε επίσης Μέρος Πρώτο: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016