Η πολυαναμενόμενη δράση για την ενίσχυση ίδρυσης νέων μικρομεσαίων ξεκίνησε με τη δημοσίευση της προκήρυξης στις 18/12/2023. Η δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης.

Die öffentlichen Gesamtausgaben der Maßnahme beläuft sich auf 190.000.000€ und soll verteilt werden 41.800.000€ Regionen im Wandel (Attika und der Südlichen ägäis) und 148.200.000€ στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)

Zweck

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού, και θα υλοποιηθεί με πόρους του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Begünstigten

Στο πλαίσιο του προγράμματος δικαιούχοι δύναται να είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της προκήρυξης.

Unter Grundlagen: Unternehmen eingerichtet werden, die ab dem Datum der Ausstellung der Mitteilung der Aktion bis zur ersten Auszahlung des Zuschusses und arbeiten ausschließlich auf berechtigten/s SMR, während der gesamten Dauer der Durchführung des Investitionsvorhabens und bis zu der Rückzahlung der Investition,

Start-ups: Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Die grundlegenden Anforderungen für die Aufnahme in das Programm für ein Unternehmen sind die folgenden:

GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN

1Επιχειρήσεις εγκατεστημένες ή που προτίθενται να εγκατασταθούν στην Ελληνική επικράτεια.
2.Der KMU-status
3.Να διαθέτει η επιχείρηση (πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης) έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
4.Μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα δράση.
5.Κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην προκήρυξη.
6.Für die Umsetzung der Aktivitäten des action-Anweisung Seite/Seiten ausschließlich in einer Region des Landes und in Gebieten, wo es die gleiche Intensität.
7.Εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Στην περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο προβλέπονται δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις, για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
8.Προσκόμιση Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
9.Präsentation von Daten-verwenden Sie die Rechte (Eigentum, Nießbrauch, Nutzung, Leasing in Kraft), die halten die Immobilie für einen Zeitraum von mindestens 6 Jahre alt sein. Der Zeitraum von fünf Jahren, gerechnet ab dem Tag der Bekanntmachung der Maßnahme. Vor allem für den Bau eines Gebäudes, der Mietvertrag muss mindestens 12 Jahre ab dem Datum der Ankündigung der Aktion.
10.Nachweis der Versicherung Privater Beteiligung an dem vorgeschlagenen Projekt in Höhe von mindestens 60% dieser.
11.Λειτουργία ή πρόθεση λειτουργίας αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.),Ομόρρυθμη Εταιρία. Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Δικηγορική Εταιρία, Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Συμβολαιογραφική Εταιρεία, Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Förderfähige Kosten

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, δαπάνες σε εξοπλισμό και δαπάνες για παροχή υπηρεσιών.

Die beihilfefähigen Kosten sind die zusätzlichen Investitionskosten notwendig, um die höchste Energie-Effizienz. Die Kosten, die nicht direkt im Zusammenhang mit der Verwirklichung einer höheren Energie-Effizienz, sind nicht förderfähig. Die Gesamtausgaben sollten nicht verwandt werden, um eine verbesserte Energieeffizienz in Gebäuden.

Das Datum der Teilnahmeberechtigung gilt das Datum der Einreichung der online-Bewerbung zusätzlich zu den Kosten für die Bereitstellung von Dienstleistungen, die berechtigt sind, ab dem Datum der Veröffentlichung der Einladung.

Die Kosten der Ausstattung gehören:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
A/A
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΑΠΑΝΗ
GRENZEN VON AUSGABEN
03. Kosten für Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen & Umgebung
1. Gebäude -, Anlagen-und Umgebung
03. Kosten für Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen & Umgebung
03.13. Gebäude -, Anlagen-und Umgebung
bis zu 80% Bezuschusst Budget
02. Kosten Für Ausrüstung, Transport & Institutionen
2. Maschinen – Ausrüstung
02. Kosten Für Ausrüstung, Transport & Institutionen
02.20. Produktiver und Mechanische Ausrüstung 02.05. Ausrüstung für Umwelt-Schutz und Energie-Sparen 02.22. Ausrüstung circular economy 02.19 Digital office Equipment 02.06 Equipment company
02.19-Digital-Büro-Equipment bis zu 10.000€ 02. 06 Bedienung von bis zu 10.000€
3. Bedeutet Von Transport
02. Kosten Für Ausrüstung, Transport & Institutionen
02.09. Bedeutet von transport-Risch Elektro-Fahrzeuge
bis zu 50.000€
06. Ausgaben Software
4 .Software
06. Ausgaben Software
06.07.Software-Nutzungsrechte (Lizenzen) software-Programme 06.05. Bau-Website, e-shop, mobile Anwendung als Teil der Sachanlagen
bis zu 10.000€
04. Die Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen
5. Dienstleistungen, die Beschaffung/Nutzung der software unter die "as a service"
04. Die Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen
04.17. Installation, Konfiguration von Software/Anwendungen - für die Schulung der Benutzer 04.18 Dienstleistungen, die Beschaffung/Nutzung der Software im Rahmen einer Software-as-a-Service", "cloud computing" oder anderen
bis 5.000€
6. Zertifizierung von Systemen der Qualitätssicherung und Umwelt-Management
04. Die Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen
04.23 Zertifizierung von Systemen der Qualitätssicherung und Umwelt-management
bis zu 3.000 Euro
7. Studien Consulting-Services
04. Die Kosten für die Erbringung von Dienstleistungen
04.29 Technischen Studien notwendigerweise mit Kosten des Investitionsvorhabens 04.03 Kosten für Beratung und gleichwertige Dienstleistungen, die ausschließlich für den Betrieb 04.08 Kosten für die Einreichung des Antrags für die Förderung 04.11 beratende Unterstützung für die überwachung der Umsetzung des Investitionsvorhabens 04.04 Kosten von Beratungs-und Supportleistungen in den Bereichen innovation 04.10 Studien / Marktforschung
Satz von 04.29, 04.03, 04.08, 04.11, 04.04 und 04.10 bis zu 30.000€ 04.03 bis zu 3.000 Euro Summe der 04.08-und 04.11 bis zu 10.000€
07. Ausgaben Projektion, Förderung & Vernetzung
8. Ausgaben Projektion - Die Internationalisierung Internationalisierung
07. Ausgaben Projektion, Förderung & Vernetzung
07.03. Ausgaben Projektion auf elektronischen Medien, social / professional networking 07.04 Kosten für die Teilnahme von KMU an Messen, 07.06 Werbung in print-oder elektronischer form 07.13 Entwurf und Produktion von Drucksachen 07.14-logo-Design und corporate identity
Summe der 07.03, 07.04, 07.06 und 07.13 bis zu 10.000, - € 07.14 bis zu 20.000€
09. Indirekte Kosten
9. Indirekte Kosten
09. Indirekte Kosten
09.01. Indirekte Kosten
7% der förderfähigen direkten Kosten des Investitionsvorhabens

Budget, Dauer und fördertarife

Der Inhaber budget jedes Projekt reicht von 30.000€ bis zu 400.000€. Im Fall der vorgestellten investment-Projekt wird ein budget von weniger als 30.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:α) 10% wenn die Investition erfolgt in einem remote-oder Feuer-geplagten oder πλημμυροπαθή Bereich oder kleine Inseln (in übereinstimmung mit der Ankündigung) und / oder (b) zusätzlich zu 5% mit der Anweisung in der Antragstellung für die Finanzierung Ziel der Beschäftigung von mindestens 1 ΕΜΕdas erste Jahr nach dem Abschluss der Investition.

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα έχουν ξεκινήσει από τις 18/12/2023 με τη δημοσίευση της προκήρυξης με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται στις 29/02/2024

Kontaktieren Sie uns

Stavros Nikas

Ökonom-ΙΩΝΙΚΗ Holdings

s.nikas@ioniki.net

+30 2541 20 00 41