Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να εξεταστεί ένας οργανισμός και το περιβάλλον του. Η λέξη SWOT αναφέρεται στις δυνάμεις (Strengths), στις αδυναμίες (Weaknesses), στις ευκαιρίες (Opportunities) και στις απειλές (Threats).

Επιχειρηματικό Πλάνο

Επιχειρηματικό πλάνο (business plan) είναι η επίσημη έκφραση των επιχειρηματικών στόχων μίας επιχείρησης, της αιτιολόγησης τους και των ενεργειών για την επίτευξη τους. Περιλαμβάνει γενικότερες πληροφορίες για την επιχείρηση ή την ομάδα που αναλαμβάνει την επίτευξη των στόχων αυτών και για τις αλλαγές μεγάλης κλίμακας, όταν αυτές συμβαίνουν.

Μελέτη Σκοπιμότητας

Μελέτη σκοπιμότητας είναι η αξιολόγηση μιας πρότασης για να καθοριστούν οι δυσκολίες ενός έργου και να διερευνηθεί αν θα αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη.

Τέλος περιεχομένου

Δεν υπάρχουν άλλες σελίδες για φόρτωση