Επιδοτήσεις και Προγράμματα - Αγροτική Ανάπτυξη

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) αποτελεί το πλαίσιο που καθορίζει και χρηματοδοτεί τις ενέργειες για τη στήριξη του ελληνικού αγροτικού τομέα κατά την περίοδο 2007-2013. Εστιάζει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή και αγροτροφικού τομέα καθώς και του περιβάλλοντος σε μία βιώσιμη ύπαιθρο.

Παράγοντες χρηματοδότησης αγροτικού τομέα

Στην ΙΩΝΙΚΗ συντάσσουμε προτάσεις ένταξης στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης με βάση:

 • Τους επιχειρηματικούς στόχους του ενδιαφερόμενου
 • Τον τρόπο αξιολόγησης από τον επενδυτικό φορέα
 • Τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου
 • Τη τεχνολογικές ανάγκες της επένδυσης
 • Τη συμβολή της επένδυσης στην οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη

Στοιχεία χρηματοδότησης αγροτικού τομέα

Η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης που καθορίζει το ΕΣΣΑΑ εστιάζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

 • Βελτίωση και διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροδιατροφικού τομέα.
 1. Δράσεις ενίσχυσης νέων γεωργών
 2. Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 3. Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό δασοκομικών εκμεταλλεύσεων
 4. Δράσεις κινητοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων
 5. Δράσεις για την προαγωγή της επιχειρηματικότητας μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων
 1. Δράσεις ενίσχυσης γεωργικών δραστηριοτήτων
 2. Δράσεις ενθάρρυνσης βιολογικής γεωργίας
 3. Δράση για διατήρηση και προστασία αγροτικών τοπίων
 • Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και στην ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας
 1. Δράσεις για τη διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
 2. Δράσεις για την ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 3. Δράσεις ανακαίνισης και ανάπτυξης χωριών
 4. Δράσεις για την αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς
 5. Δράσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης
 • Στη δημιουργία τοπικών ικανοτήτων για την απασχόληση και τη διαφοροποίηση στις αγροτικές περιοχές μέσω της προσέγγισης LEADER
 1. Δράσεις για διαφοροποίηση της οικονομίας της υπάιθρου
 2. Δράσεις για ενίσχυση επιχειρηματικότητας
 3. Δράσεις για αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά
 4. Δράσεις για τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

Στην ΙΩΝΙΚΗ

Αξιολογούμε τις προϋποθέσεις της ένταξης σας στα προγράμματα επιδότησης νεανικής επιχειρηματικότητας και συντάσσουμε προτάσεις που θα εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της ενίσχυσης για να βελτιώσετε την ανταγωνιστικότητα σας. Είμαστε δίπλα σας τόσο στο σχεδιασμό της επένδυσης και τη σύνταξη του φακέλου όσο και στη διευκόλυνση και προετοιμασία του ελέγχου και της εκταμίευσης.